Op tongersdei 16 juni wie it safier! De earste FLB wedstryd fan de 3de klas Ljeppers fan de Regio N-O Fryslân koenen ‘LOS’ op de neie jeugdskâns fan de klub.
Mei de  iepenings sprong fan âdste lid Klaas Spriensma ( 36 jier lid) en it jongste (jonges lid) Dirk Hazenberg waard de neie skâns yn gebrûk naam.
Onder prachtig Ljeppers waar ‘Reinde’it persoanlik rekords fan  de Ljeppers op de neie skâns.
Foar de útslagen kinne jo terjochte op de side fan de Frysk Ljeppers Boun. en fansels stean der ek foto’s op ús facebook side.
DSC_6359 (Small)
DSC_6376 (Small)
DSC_6378 (Small)